į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Piligriminis žygis "Gailestingumo keliu" Vilniuje
Paskelbta: 2016-08-22 00:33:36

Rugpjčio 20 d., šeštadienį, grupė Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos parapijiečių vyko į piligriminį žygį "Gailestingumo keliu" Vilniuje. Piligrimai į Vilnių nuvyko ir namo grįžo traukiniu. Trakų piligrimai iš vienos vietos į kitą ėjo pėsčiomis, buvo nueita per dieną apie 10 kilometrų.

Pilgriminio žygio metu buvo aplankytos ar stabtelta prie vietų, susijusių su gailestingumo apaštalais šv. ses. Faustina ir pal. kun. Mykolu Sopočka. Ses. Aurelija Petrauskaitė iš Kristaus Karaliaus seserų kongregacijos pristatė lankomas vietas. Prieš vidudienio Šv. Mišias, piligrimai žengė pro Gailestingumo šventovės gailestingumo vartus, 12.00 val. dalyvavo Šv. Mišiose.

Buvo aplankytos šios vietos:

Aušros vartai
Šv. Faustina ir pal. kun. M. Sopočka turėjo ypatingą pamaldumą Marijai ir dažnai ateidavo maldai prie Aušros vartų Gailestingumo Motinos. 1935 m. Aušros vartuose per Velykų Tridienio iškilmes buvo pirmą kartą viešai gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, papuoštas šv. Faustinos. Pal. kun. M. Sopočka sakė pamokslus apie Dievo gailestingumą. Tai buvo neoficialus pirmasis Gailestingumo sekmadienio šventimas. 2000 m. šv. Jonas Paulius II pirmąjį sekmadienį po Velykų oficialiai paskelbė Gailestingumo sekmadieniu.

Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas
Pas seseris vizitietes 1932 – 1934 m. gyveno pal. kun. M. Sopočka taip pat čia gyveno ir dirbo dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. 1934 m. dailininkas, paprašytas pal. kun. M. Sopočkos, pagal šv. Faustinos pasakojimus, nutapė Gailestingojo Jėzaus paveikslą.

Namas Bokšto g. 4
XX a. pradžioje Bokšto g. 4 veikė Jadvygos Valc berniukų internatas. Baigęs Ašmenos miesto mokyklą šiame internate, mainais už rusų kalbos pamokas, pal. kun. M. Sopočka gyveno 1908 – 1910 metais, ruošėsi stojamiesiems egzaminams į kunigų seminariją.
 
Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono evangelisto ir apaštalo bažnyčia
Pal. kun. M. Sopočka Vilniaus universiteto Teologijos fakultete dirbo 1927 – 1945 m. Atstatant Šv. Ignoto bažnyčią, Šv. Jonų bažnyčioje aukodavo šv. Mišias kariuomenei, pats kurį laiką gyveno bažnyčios klebonijoje. Sovietų valdžios laikotarpiu zakristijoje rengė katekizmo kursus pasauliečiams, kad jie galėtų slapta mokyti tikėjimo tiesų, populiarino Dievo gailestingumo pamaldas.

Dievo Gailestingumo šventovė
ievo  Gailestingumo  šventovė  buvo  įsteigta  ir pašventinta 2004 m. Joje gerbiamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas, nutapytas Vilniuje pagal šv. Faustinos regėjimus. 1946 – 1947 m. tuo metu Švč. Trejybės bažnyčioje dirbo pal. kun. M. Sopočka. Jis buvo paskutinis kunigas, dirbęs šioje bažnyčioje prieš ją uždarant po Antrojo pasaulinio karo.

Šv. Mykolo bažnyčia (Bažnytinio paveldo muziejus)
1934 – 1938  metais  pal.  kun.  M.  Sopočka  buvo  Šv. Mykolo  bažnyčios  rektorius  ir  seserų  bernardinių kapelionas.  Nutapytas  Gailestingojo  Jėzaus paveikslas buvo  pakabintas  vienuolyno  koridoriuje,  tačiau regėjimuose Jėzus  šv.  Faustinos  prašė,  kad  paveikslas būtų  gerbiamas  viešai.  1937  m.  leidus  Vilniaus arkivyskupui paveikslas pakabintas pagrindinio altoriaus dešinėje pusėje. Paveikslą pradėjo garbinti tikintieji ir čia buvo pradėtas šlovinti Dievo gailestingumas.

Vilniaus Šv. Pranciškaus asyžiečio bažnyčia
Bernardinų bažnyčioje nuo 1941 m. kun. Sopočka aukodavo šv. Mišias ir padėdavo šios bažnyčios dvasininkams. 1942 m. kovo 3 d. į jo butą priešais bažnyčią įsiveržė naciai, norėdami jį suimti, tačiau tuo metu kunigas atnašavo šv. Mišias Bernardinų bažnyčioje. Įspėtas negrįžti į butą ir dvasinę seminariją su seserų uršuliečių pagalba jis išvyko į Juodšilius. Šį išsigelbėjimo įvykį pal. kun. M. Sopočka priskyrė Dievo gailestingumui.

Vilniaus arkikatedra bazilika
Vilniaus arkikatedroje pal. Kun. M. Sopočka gavo Sutvirtinimo sakramentą, o 1914 m. birželio 15 d. - kunigo šventinimus. Jo Kristaus kančios pamokslai, kuriuos sakė Katedroje Didžiojo pasninko laikotarpiu, 1940 m. okupacijos sąlygomis, tapo gerai žinomi mieste. Įsiliepsnojus karui, savo pamoksluose jis ėmė ypatingai skleisti žinią apie Dievo gailestingumą.

Šv. Jurgio bažnyčia
Šv. Jurgio bažnyčioje ir buvusiame karmelitų vienuolyne nuo XVIII a. pabaigos veikė dvasinė seminarija, kuri XX a. trečio dešimtmetyje buvo sujungta su Vilniaus (tuo metu Stepono Batoro) universiteto Teologijos fakultetu. Pal. kun. M. Sopočka ne tik studijavo šioje seminarijoje, bet didžiąją savo kunigiško gyvenimo dalį buvo seminarijos profesoriumi, klierikų dvasios tėvu.

Šv. Ignoto bažnyčia
1919 m. pal. kun. M. Sopočka buvo paskirtas kariuomenės kapelionu. Kadangi Vilniaus įgula neturėjo savo bažnyčios, jo pastangomis Šv. Ignoto bažnyčia buvo atstatyta kariuomenės sielovadai.

Vilniaus Šv. Dvasios (Dominikonų) bažnyčia
1951 m. Gailestingumo paveikslas iš uždarytos Šv. Mykolo bažnyčios buvo perduotas Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios klebonui, bet viešam gerbimui nepakabintas. Vėliau išgabentas į Naujosios Rūdos bažnyčią, o ją uždarius ir į Šv. Dvasios bažnyčią grąžintas 1986 m. Čia jis buvo gerbiamas iki 2005 m., kol restauravus Švč. Trejybės bažnyčią jai buvo suteiktas Gailestingumo Šventovės titulas ir į ją perkeltas paveikslas.

Parengta pagal http://www.vilnius-tourism.lt informaciją.

Akimirkos iš šventės (Mildos Audarienės ir Tado Ringio nuotraukos). Daugiau nuotraukų rasite mūsų Facebook puslapyje.

Piligrimis žygis Gailestingumo keliu Vilniuje. 2016-08-20 d. Piligrimis žygis Gailestingumo keliu Vilniuje. 2016-08-20 d. Piligrimis žygis Gailestingumo keliu Vilniuje. 2016-08-20 d. Piligrimis žygis Gailestingumo keliu Vilniuje. 2016-08-20 d. Piligrimis žygis Gailestingumo keliu Vilniuje. 2016-08-20 d. Piligrimis žygis Gailestingumo keliu Vilniuje. 2016-08-20 d.
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias