į pirmą puslapį

Įvykių archyvas visos naujienos

Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo (lietuvių ir lenkų kalbomis)
Paskelbta: 2017-09-05 23:24:31
 Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija
Prot. Nr. 194/17
 
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJAI

Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija, remdamasi Popiežiaus PRANCIŠKAUS šiai Kongregacijai suteiktais ypatingais įgaliojimais, Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią, pašvęstą Dievui Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo garbei, mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu su visomis teisėmis ir priklausančiais liturginiais leidimais, laikantis 1989 metų lapkričio 9 dieną paskelbto dekreto „Apie Mažosios Bazilikos titulą“ reikalavimų.
 
Visi priešingi potvarkiai negalioja.
 
Iš Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos rūmų, 2017 metų rugpjūčio 15-ąją, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimą į Dangų dieną.
 
+ Artūras Roche
Arkivyskupas Sekretorius
 
Kun. P. Gerardus Njen
Kongregacijos biuro vadovas
 
 

_______________________________

Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Protokół Nr 194/17

DOTYCZY ARCHIDIECEZJI WILEŃSKIEJ

Wychodząc naprzeciw prośbie Jego Ekscelencji, Najczcigodniejszego Arcybiskupa Wileńskiego Gintarasa Grušasa, wyrażonej w liście z dnia 29 marca 2017 roku, w którym przedłożył postulaty i opinie duchowieństwa oraz wiernych, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy szczególnych pełnomocnictw udzielonych przez Ojca Świętego FRANCISZKA, podnosi do tytułu i godności BAZYLIKI MNIEJSZEJ kościół parafialny w mieście Troki poświęcone Bogu ku czci Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, nadając mu bardzo chętnie wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem, przy zachowaniu obowiązujących przepisów dekretu „O tytule Bazyliki Mniejszej“, ogłoszonego dnia 9 listopada 1989 roku.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
dnia 15 sierpnia 2017 roku w Dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

+ Arthur Roche
Arcybiskup Sekretarz

Ks. P. Gerardus Njen
Kierownik Biura Kongregacji

aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias