į pirmą puslapį

 Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 2018-02-11 d.

 


 

 

Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Liepos mėnesio intencijos

Popiežiaus Pranciškaus:

Kad vykdantieji teisingumą veiktų sąžiningai – taip, kad pasaulyje neįsigalėtų neteisybė.


Skelbimai

Įvykiai

 • Lenkijos prezidentui įteiktas dovanų Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos atvaizdas

   

   

  2019 m. liepos 16 d. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, pirmo vizito į Lenkiją metu, Lenkijos prezidentui Andrzejui Dudai įteikė Trakų Dievo Motinos - Lietuvos Globėjos atvaizdą ir albumą "Ave Marija Stella".

   

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Mons. Vytautas Pranciškus Rūkas švenčia 94-ąjį gimtadienį

  Trakų bazilikos emeritas mons. Vytautas Pranciškus Rūkas gegužės 7 d. švenčia 94-ąjį gimtadienį. Gimęs prie Garliavos, Pagirių kaime. Yra baigęs Kauno kunigų seminariją bei Panevėžio muzikos mokyklą. Pastoracinį darbą dirbo Švenčionyse, Ignalinoje, Vidiškėse, Šumske, o 1966 metų rudenį atvyko į Trakus. Ir taip liko iki šios dienos.

  Visus monsinjoro darbus sunku įvardyti: atrastas ir išsaugotas bazilikos aukso lobynas, pastatyti parapijos jaunimo namai, išsaugota apie 500 bažnytinio paveldo vertybių. 2000 m. suteiktas monsinjoro titulas, o 2005 metais – Trakų garbės piliečio vardas. 2001 metais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvyko Trakų parapijos gavėnios rekolekcijos

  Gražų 2019-ųjų metų paskutinį kovo penktadienį Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šventosiomis Mišiomis prasidėjo Trakų parapijos gavėnios rekolekcijos. Po jų 36 tikintieji iš Trakų, Lentvario bei Vilniaus vyko į Aukštadvario šv. Domininko namus, kuriuose vyko rekolekcijos tema „Nuolankumas: ką tai reiškia ir ko nereiškia“, o pačias rekolekcijas, ligos nepabijojęs, vedė br. kun. psichologas, religijotyrininkas, Vilniaus Lukiškių TI-K nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas Arūnas Peškaitis OFM.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Pasninko dėžė

   

  Kristus kviečia sustiprinti savo širdį pasninku, malda ir išmalda, o Trakų parapija kviečia prisidėti prie akcijos „Pasninko dėžė“.

  Raginame gavėnios pasninko metu sukauptus maisto produktus atnešti į bazilikos gale prie šoninio įėjimo kairėje esančią pasninko dėžę. Visi maisto produktai bus skirti mūsų parapijos ribose sunkiai gyvenantiems asmenims, daugiavaikėms šeimoms, socialiai remtiniems asmenims.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Trakų rajono Garbės piliečio apdovanojimo įteikimas klebonui Jonui Varaneckui

  Kovo 11-ąją d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventė, kurios metų Trakų dekanato dekanui Trakų parapijos klebonui Jonui Varaneckui buvo įteiktas Trakų rajono Garbės piliečio apdovanojimas, kuris skiriamas už ypatingus nuopelnus Trakų kraštui. Šis Trakų rajono savivaldybės aukščiausio lygio apdovanojimas iki šiol buvo įteiktas trims asmenims. Tame tarpe monsinjorui Vytautui Pranciškui Rūkui. Klebonas Jonas Varaneckas yra ketvirtas, kuris gavo šį garbingą apdovanojimą.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Trečiasis Advento sekamdienis - džiaugsmo sekmadienis

  Popiežius Lietuvoje 2018

   

  Šį sekmadienį šventėme „Gaudete“ – džiugesio arba Rožių sekmadienį. Tai trečiasis – Advento pusiaukelės sekmadienis, kai violetinės spalvos liturginiai rūbai pakeičiami į rožių spalvos. Jis žymi, kad susikaupimo ir atgailos laikotarpis jau pradės eiti į pabaigą, skelbdamas apie viltį – Jėzų Kristų – „pumpurą, kuris pražys iš Jesės šaknies“ (Iz 11, 1).

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Popiežiaus Pranciškaus dovanotas votas - auksinė trižiedė rožė

  Popiežius Lietuvoje 2018

   

  Spalio 21 d., sekmadienį, Trakų bazilikoje šv. Mišių metu buvo dėkojama už popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito metu gautas malones. Vilniaus arkivyskupijos tikintieji rinkosi padėkos maldai į Trakus, kur Trakų bazilikoje 12 val. padėkos šv. Mišias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Šią dieną prie Švč. M. Marijos, Lietuvos Globėjos, paveikslo arkivyskupas padėjo popiežiaus Pranciškaus dovanotą votą: italų auksakalių kaldintą aukso rožę.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą Trakų bazilikoje

  Popiežius Lietuvoje 2018

  Lietuvos vyskupų kvietimu spalio 21 d., sekmadienį, Lietuvoje bus aukojamos šv. Mišios, dėkojant už popiežiaus Pranciškaus  vizito metu gautas malones.

  12.00 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišias celebruos JE Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

  Šv. Mišių metu arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos stebuklingojo paveikslo padės votą - popiežiaus dovanotą rožę.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Popiežius prašo melstis už Bažnyčią

  Popiežius Lietuvoje 2018

  Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

  Popiežius prašo kiekvieną dieną kalbamą Rožinio malda užbaigti nuo seniausių laikų žinoma invokacija: "Tavo apgynimo šaukiamės..." bei kalbėti popiežiaus Leono XIII sukurtą maldą arkangelui Mykolui.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Mergelės Marijos gimimo iškilmės lotynų kalba. Aštuntoji diena, iškilminga užbaiga
 • Priglusti prie gydančios Motinos širdies. Septintoji Atlaidų diena
 • Apie žmonių žvejus. Šeštoji Atlaidų diena
 • Apie pašvęstąjį pašaukimą. Penktoji Atlaidų diena
 • Mergelė Marija – šventosios paguodos šaltinis. Ketvirtoji atlaidų diena


  Rugsėjo 4-ąją, Švč. Mergelės Marijos paveikslo vainikavimo dieną, buvo meldžiamasi už šimtmečius Trakų Dievo Motiną lankiusius piligrimus, meilę ir pamaldumą liudijančius parapijiečius, už kunigus bei pašvęstuosius ir už visų laikų fundatorius. Dieną atvyko piligrimai iš Švenčionių ir Ignalinos dekanatų, o vakare – maldininkai iš Vaidotų ir Juodšilių. Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Stebuklai pagal Dievo valią. Trečioji atlaidų diena
 • Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Trakinių atlaiduose 2018 m. rugsėjo 2 d.


  Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

   

  „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“, – ragina mus apaštalas Jokūbas antrajame skaitinyje (Jok 1, 22). Kokio žodžio vykdytojai mes turime būti? Žodžio, kuris yra įdiegtas mūsų širdyje ir kuris gali išgelbėti mūsų sielas. Tas žodis – tai Dievo įstatymas...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Kaip vyko Švč. Mergelės Marijos vainikavimo iškilmės prieš 300 metų

  Aštuonias dienas trukusios iškilmės Švenčiausiosios Mergelės Marijos vanikavimo labai sename, nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Aleksandro laikų stebuklais garsėjančiame paveiksle Trakų palatinato parapijos bazilikoje, maloniai leidžiant mūsų Šventajam, maloningajam viešpačiui Klemensui XI, suteikiant visuotinius atlaidus...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Susitikti Kristų savo viduje. Antroji atlaidų diena

  Rugsėjo 2-oji, antra ir pagrindinė Atlaidų diena buvo ypatingai pakili ir džiugi, pritraukusi gausų būrį tikinčiųjų. Lietuvos Globėjos buvo meldžiama užtarimo nepriklausomybės šimtmetį švenčiančiai Tėvynei, o Šv. Mišias aukojęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ragino atsigręžti į savo vidų ir sugrįžti į dvasinius namus, į kuriuos lyg kompasas teisingą kryptį rodo Dievo įstatymų laikymasis. Arkivyskupas kreipėsi į tėvus ir senelius, prašė mokyti vaikus, ateities kartą, mylėti Mariją, kuri prieš tris šimtmečius pasirinkta Lietuvos globėja, sauganti nuo priešų....

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Jaunieji piligrimai žygiavo su viltimi. Pirmoji atlaidų diena

   

  Pirmąją atlaidų dieną, rugsėjo pirmąją, skirtą meldimuisi už moksleivius, studentus ir mokytojus, įvyko dvyliktas jaunimo piligriminis žygis į Trakus, savo istorinėmis šaknimis siekiantis XVII a., o piligrimystės tradicijos atgaivinimu – 2007 m. 2006 m. arkivyskupijos dienų metu tuometinio Vilniaus metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio paskatintas, Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras (VAJC) nusprendė padaryti šį žygį kasmetiniu, ir jau nuo 2007 m. pusė tūkstančio jaunuolių žygiavo tikėjimo kelionėje. Ši piligrimystės tradicija sieja mus su dar gilesne praeitimi, kai 1604 m. iš Vilniaus į Trakus keliavo jėzuitų ir Vilniaus vyskupo Benedikto Vainos surengta procesija...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Prasidėjo jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai

  Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyks Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, jubiliejiniai atlaidai. Šie metai Lietuvos vyskupų buvo paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais, švenčiant 300 metų Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo popiežiškosiomis karūnomis jubiliejų.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias