į pirmą puslapį

 Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 2018-02-11 d.


 

Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Balandžio mėnesio intencijos

Popiežiaus Pranciškaus:

Kad asmenys, atsakingi už ekonomikos planavimą ir valdymą, turėtų drąsos atsisakyti atmetimo ekonomikos ir sugebėtų atverti naujus kelius.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų:

Už labiausiai gailestingumo reikalingus, kad priėmę atleidimą, nauju gyvenimu skelbtų Kristaus pergalę. Išganytojo Motina, melski už mus.


Skelbimai

Įvykiai

 • Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai

  Pasitinkant Valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

  Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

   Skaityti daugiau... 

   

 • Arkivysk. G. Grušo homilija šv. Mišiose Trakuose

  Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

  Šiandienos Evangelijoje regime raupsuotąjį, kuris serga baisia liga. Ši liga ne tik pūdo jo kūną, bet ir išstumia jį iš visuomenės. Argi nėra ir šiandien daug ligų, kurios išstumia žmogų iš visuomenės? Pavyzdžiui, priklausomybės liga. Pas Jėzų atėjęs raupsuotasis atsiklaupęs maldavo: „Jeigu nori, gali mane padaryti švarų“ (plg. Mk 1, 40). Koks Jėzaus atsakymas? „Noriu. Būk švarus.“

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

  Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

  Nuoširdžiai kviečiame visus jungtis į šį bendrą tikėjimo aktą, gausiai susiburiant Trakuose, taip pat kiekvienoje Lietuvos parapijoje, ir kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištariant Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • ALFA kursą prisiminus

  Sausio 14 d. ALFA kurso baigimo šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis, kuriose dalyviai dėkojo Dievui už šiuos mokymus ir prie Dievo altoriaus nešė kuklias dovanas: žvakes, kad  Jėzus, Pasaulio Šviesa, apšviečiantis tamsiausius mūsų gyvenimo vingius; ALFA knygelę, kad Jėzus, Gyvasis Žodis, leistų tarnauti Jam ir vienas kitam; pyragą, kaip padėką už tai, kad kartu dalinomės ir žemės gėrybėmis; duoną ir vyną, kad Jėzus laimintų visus mūsų darbus bei rūpesčius.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Piligrimų kelias pas Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Video Parengtas pagal projetką „Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejaus minėjimas“. Projekto dalinį finansavimą skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Mariologinio kongreso pagrindinės dienos įvykiai

  Trakų Dievo Motina, Lietuvos Globėja

  Pagrindinę dieną, gruodžio 9-ąją, šeštadienį, kongresas prasidėjo 10 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Nuo 11.15 val. „Trakų Galvės“ salėje  susirinkusieji į konferenciją klausėsi pranešimų apie Mariją. Arkivyskupas Gintaras Grušas savo sveikinimo žodyje kvietė kvietė irtis į gilumą, geriau pažinti savo tikėjimą per Marijos asmenį.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Atnaujinti santykio su Marija – į Mariologinį kongresą Trakuose

  Gruodžio 8–10 dienomis Trakuose įvyks Mariologinis kongresas. Tris dienas vyksiantis renginys organizuojamas švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, metus, gruodžio 8–10 dienomis Trakuose vyks Mariologinis kongresas. Pirmoji kongreso diena - penktadienis skirtas jaunimui, šeštadienį – pagrindinę kongreso dieną – vyks konferencija, sekmadienį– Bendruomenės diena.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Bazilika – ypatingos garbės titulas bažnyčiai

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Nuo šiol į Trakus verta važiuoti ne tik pilies aplankyti ar kibinų paragauti, bet ir užsukti į neseniai bazilika tapusią Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Bazilikos titulas šiai bažnyčiai buvo suteiktas rugsėjo 3-iąją. Tradiciniais Trakinių atlaidais buvo pradėtas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA Švenčiausiosios Mergelės Marijos Trakuose jubiliejaus metu iš dangiškojo Bažnyčios lobyno maloningai suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos nuoširdžiai atgailaujantys ir meilės skatinami Kristaus tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija  Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias